Werking

Aanmelding

  • Gebeurt door schoolteam: leerkracht, zorgcoördinator,…
  • Gebeurt door ouders zelf
  • Gebeurt door dokter (vb bij stemstoornissen, afasie, laryngectomie, slik- en eetstoornissen,…)

Eerste gesprek: anamnese

  • Ouders worden uitgenodigd voor een eerste gesprek, waarbij we de tijd nemen om zowel de problematiek als de voorgeschiedenis op een rustige manier te overlopen.
  • We brengen u op de hoogte van de praktische werking, de inhoud van het onderzoek, de honoraria en eventuele mogelijkheden op terugbetaling via het RIZIV of aanvullende verzekering van het ziekenfonds.
  • Bij volwassenen wordt het gesprek ofwel thuis, ofwel in zorgcentrum gevoerd.

Onderzoek

Hierbij worden de nodige erkende tests afgenomen om tot een grondige diagnose te kunnen komen.

Bespreking resultaten + voorstel tot therapie

Wanneer alle resultaten op de tests verrekend en gekend zijn, worden deze uitvoerig besproken.
Daarbij geven we een kort overzicht van wat een eventuele therapie inhoudt en kan bewerkstelligen.

Indien de resultaten uitwijzen dat geen therapie nodig is, gaan we dat zeker ook meegeven aan de ouders/partners.

Terugbetaling

Daarnaast wordt ook duidelijk aan de ouders/partners uitgelegd hoe een terugbetaling van het ziekenfonds (verplichte terugbetaling of aanvullende terugbetaling) kan verkregen worden.
- Er dient eerst een afspraak gemaakt te worden bij een geneesheer-specialist.
- Deze bevestigt de nood aan logopedische therapie en schrijft deze voor.
- De logopedist zorgt dan voor de verdere afhandeling van de aanvraag (tarieven: zie apart deeltje).

Therapie

Als alle nodige papieren in orde zijn en er is een akkoord van het ziekenfonds tot terugbetaling, kan de therapie worden gestart.
De therapie kan doorgaan in onze praktijkruimte, bij u thuis of op school ( voor kleuters tijdens de lesuren, voor lagere schoolkinderen tijdens naschoolse uren, bvb. Over de middag, onmiddellijk na school), mits goedkeuring van ouders en school.
We werken met een communicatieschrift, waarin je ook de oefeningen en een korte evaluatie kan terugvinden. Dit schrift vormt de schakel tussen kind, ouder, leerkracht.

Bij volwassenen wordt vaak samen gewerkt met de partner, zorgverleners,…. Dit bij de mensen thuis of in de zorginstelling.