Privacybeleid

Als gevolg van nieuwe Europese wetgeving (de Algemene Verordening Gegevensbescherming, of afgekort in het Engels de GDPR) is het onze taak en vinden we het ook belangrijk om je mee te delen welke gegevens we van jou verzamelen en wat we daarmee precies doen. In deze tekst geven we jou die informatie.
Informatie over de verwerking van uw persoonsgegevens als patiënt

Welke gegevens verzamelen we over u?

 • identificatiegegevens (en in voorkomend geval van uw wettelijke vertegenwoordiger)
 • ziekenfonds
 • rijksregisternummer
 • gegevens over uw gezondheid (diagnose, prognose, anamnese, behandeling, …)
 • evt. gegevens over uw familieleden, enkel indien dit relevant is voor de logopedische behandeling
 • gegevens over opleiding en vorming
 • geluids- of beeldopname
 • evt. financiële gegevens

Waarom verzamelen we die gegevens?

We verzamelen deze gegevens om u adequate en kwaliteitsvolle logopedische zorg te kunnen verlenen, om onze logopedische prestaties te kunnen aanrekenen (volgens de richtlijnen van het RIZIV, de mutualiteit en de fiscus) en om eventuele klachten of schadegevallen te kunnen opvolgen. De gegevens worden verzameld en bewaard op grond van de behandelrelatie die er tussen u en ons als logopedist bestaat (een overeenkomst), omdat we daar wettelijke toe verplicht zijn, omdat het noodzakelijk is om uw vitale belangen of ons gerechtvaardigd belang te beschermen of op grond van uw uitdrukkelijke toestemming met die bewaring en verzameling. Gegevens over je gezondheid worden specifiek bewaard omdat dit noodzakelijk is om uw logopedische zorg te kunnen verlenen. In het uitzonderlijke geval waarin een patiënt een klacht of schadegeval zou hebben, moeten we ook gegevens over de gezondheid verwerken om de klacht of het schadegeval adequaat te kunnen opvolgen. Wanneer we gegevens van u verwerken om ons gerechtvaardigd belang te beschermen, gaat het over de bescherming van onze veiligheid en onze rechten van verdediging.

Worden de gegevens met anderen gedeeld?

De gegevens die we van en over u hebben vallen in principe onder het beroepsgeheim. We delen ze dan ook enkel met anderen wanneer dit geoorloofd is, zoals:

 • indien dit nodig is voor een goede zorgverlening (bv. met andere zorgverleners, zoals uw huisarts, met het CLB, met uw wettelijke vertegenwoordiger, …)
 • indien we daartoe op basis van regelgeving of rechtspraak verplicht zijn (bv. met de overheid, de ziekenfonds)
 • voor de opvolging en afhandeling van evt. klachten en schadegevallen (verzekeringsmakelaar, verzekeraar, gerechtelijke overheden, …)
 • wanneer u daarin uitdrukkelijk hebt toegestemd (bv. mededeling aan een familielid dat geen vertegenwoordiger is, aan een vriend(in), …).

Hoe lang worden mijn gegevens bewaard?

We zijn verplicht om uw dossier 30 jaar te bewaren. Dit betekent dan ook dat we uw gegevens 30 jaar bewaren.

Zijn er specifieke rechten die je kan uitoefenen over de gegevens die we van jou bewaren?

 • Als patiënt kan je verschillende rechten uitoefenen met betrekking tot de gegevens die we van jou bewaren.
 • Zo heb je recht op inzage in en een kopie van het patiëntendossier dat we van jou bewaren. Indien je je patiëntendossier wil inkijken of daarvan een kopie wenst, kan je daartoe een schriftelijk verzoek aan je behandelende logopedist richten [contactgegevens beschikbaar maken].
 • Tevens heb je het recht om te verzoeken dat bepaalde gegevens die onjuist in het patiëntendossier zijn opgenomen, of geactualiseerd dienen te worden (bv. adres) te rectificeren.
 • De gegevens in het patiëntendossier worden bewaard op grond van de behandelrelatie en een wettelijke verplichting, en vergen dus niet de grond van een toestemming.
 • Indien bepaalde gegevens werden verzameld enkel en alleen op basis van jouw toestemmin (en dus niet op basis van de behandelrelatie of op basis van een wettelijke verplichting), kan je die toestemming voor de verdere verwerking te allen tijde intrekken.
 • De Gegevensbeschermingsautoriteit is bevoegd voor regelgeving en klachten.

Wie is verantwoordelijk voor de verzameling en bewaring van je gegevens?

De verantwoordelijke voor de verzameling en bewaring van je gegevens in het logopedisch patiëntendossier is je behandelende logopedist, die alle gegevens in het dossier noteert.